Projektové pracovisko FBERG
4. výzva Interreg Europe

4. výzva Interreg Europe

Share0Share0Share0Share0Share0Share0 Štvrtá výzva Interreg Europe na predkladanie projektových zámerov sa otvára 7. mája s termínom na podanie do 22. júna. Výzva je zameraná na výskum a inovácie, konkurencieschopnosť MSP, nízkouhlíkové hospodárstvo a efektívnosť životného prostredia a zdrojov. Znenie výzvy, potrebné…

Výzva APVV na spoluprácu s Čínou

Výzva APVV na spoluprácu s Čínou

Share0Share0Share0Share0Share0Share0Agentúra pre podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných vedeckých projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike. Výzva je na Slovenskej strane vyhlásená dňa 15. 1. 2018. Vzhľadom na skutočnosť,…

Výsledky KEGA projektov

Výsledky KEGA projektov

Share0Share0Share0Share0Share0Share0Predsedníctvo KEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili príslušné komisie KEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2018. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami…

Všeobecná výzva APVV 2017

Všeobecná výzva APVV 2017

Share0Share0Share0Share0Share0Share0Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na…

Medzinárodná škola v Dubrovníku 2017

Medzinárodná škola v Dubrovníku 2017

Share0Share0Share0Share0Share0Share0Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) pre oblasť nerastných surovín vďaka programu KIC umožnil financovanie edukačného projektu “Dubrovnik International ESEE Mining school” (akronym DIM ESEE) s celkovým rozpočtom 0,5 Milióna €. Konzorcium projektu je zložené z ôsmich kľúčových vysokých škôl a vedeckých inštitúcií v regióne východnej a…