Prezentácie zo školení AK EŠIF

Vážení kolegovia,

Úrad vlády SR zrealizoval školenia týkajúce sa vzdelávania administratívnych kapacít európskych štrukturálnych a investičných fondov. Novovzniknutý odbor zodpovedá za koordináciu horizontálnych vzdelávacích aktivít AK EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Prezentácie zo školení si môžete stiahnuť na odkazoch nižšie:

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/346_335_zmluva-o-nfp_03-2016.pdf – zmluva o poskytnutí NFP, východiská, dôsledky, štruktúra zmluvy, realizácia aktivít projektu, zmeny, ukončenie zmluvy.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/345_298_kontrola-v-esif_-novy-zakon-o-financnej-kontrole-c-3572015-_-prezentovania-systemu-kontroly-v-itms2014+.pdf – základné zásady a terminológia kontroly v prostredí EŠIF, legislatívny rámec, prezentovanie systému kontroly EŠIF v prostredí ITMS 2014+.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/378_system-riadenia-esif_kohezna-politika.pdf – úvod do kohéznej politiky 2014-2020.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/379_system-riadenia-esif_iii.pdf – základné informácie o fondoch EÚ, základné informácie o Systéme riadenia a orientácia v problematike.


Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzdelavanie-ak-esif/