Výzva APVV na spoluprácu Slovensko-Srbsko

Agentúra na podporu výskumu a vývoja dňa 5. 5. 2016 vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Návrhy je možné podávať do 4. 7. 2016 prostredníctvom elektronického systému. Maximálna doba trvania je max. 24 mesiacov v závislosti od spoločných aktivít VaV.

Na jeden projekt je možné žiadať maximálne 4 700 €. Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 350 € na kalendárny rok.

Úplné znenie výzvy v SJ nájdete na odkaze: http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-srb-2016/vyzva-sk-srb-2016-znenie-vyzvy-sk.pdf

Podrobné informácie o výzve ako aj potrebné dokumenty nájdete na odkaze: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2016

apvv-skratka


Zdroj: www.apvv.sk