Výzva Interreg PL-SK

Informujeme, že dňa 4. 5. 2016 bola vyhlásená výzva programu Interreg Poľsko-Slovensko v rámci 1. prioritnej osi: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Podávanie projektových návrhov je možné do 16. 8. 2016 prostrednícvtom tzv. generátora žiadostí a medzi oprávnených žiadateľov patria aj inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy (podrobný zoznam).

Minimálna výška podpory na projekt je 200 tis. €, maximálne 5 mil. € a podiel financovania z EFRR je 85 %. Projekty musia mať cezhraničný charakter.

Špecifické podmienky, spôsob predkladania žiadostí, definovanie financovaných projektov, kritériá hodnotenia a ďalšie detaily výzvy nájdete na odkaze: Výzva Interreg PL-SK

poland-slovakia_sk_01_rgb


Zdroj: https://sk.plsk.eu