HU-SK: 1. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie FP

565597d334b2e

Dňa 29. júla 2016 Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Termín na predloženie žiadostí je 31. októbra 2016.

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.

Viac informácií v akých prioritných osiach je možné zámery predkladať ako aj úplné znenie výzvy a ostatné prílohy nájdete na odkaze: http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/1-vzva-na-predkladanie-iadosti-o-poskytnutie-fp


Zdroj: http://www.skhu.eu/