Interreg SK-CZ

Dňa 28.3.2017 sa uskutoční Záverečná konferencia Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a Otváracia (Kick-off) konferencia programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ. Tohto podujatia sa zúčastnia hostia z Európskej komisie, zástupcovia štátnej správy, predstavitelia miestnych orgánov, predstavitelia mimovládnych organizácií a prijímatelia, aby spoločne zhrnuli implementáciu Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a prezentovali nový program spolupráce  Interreg V-A SK-CZ.

Konferencia je organizovaná riadiacim orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekciou programov cezhraničnej spolupráce.


Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk