Výzva MHSR na podporu inovácií

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Na výzvu bolo alokovaných celkovo: 200 mil. EUR.
Dátum vyhlásenia: 1. 3. 2017
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15. 5. 2017
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 31. 7. 2017
Oprávnený žiadateľ: mikro, malý, stredný veľký podnik (podľa podmienok výzvy)
Oprávnené aktivity: priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení
Príspevok na 1 projekt: od 300 tis. do 5 mil. EUR
Povolená dĺžka realizácie: maximálne 36 mesiacov

Všetky potrebné informácie v súvislosti s uvedenou výzvou sú dostupné na odkaze: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/


Zdroj: https://www.opvai.sk