Medzinárodná škola v Dubrovníku 2017

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) pre oblasť nerastných surovín vďaka programu KIC umožnil financovanie edukačného projektu “Dubrovnik International ESEE Mining school” (akronym DIM ESEE) s celkovým rozpočtom 0,5 Milióna €. Konzorcium projektu je zložené z ôsmich kľúčových vysokých škôl a vedeckých inštitúcií v regióne východnej a juhovýchodnej Európy vo vedení s Fakultou baníctva, geológie a naftového inžinierstva (Univerzita v Záhrebe).

Hlavnou úlohou projektu je odovzdávanie poznatkov, ako aj posilnenie inovačného potenciálu v odvetví ťažby, recyklácie a odpadového hospodárstva. Jedná sa o projekt celoživotného vzdelávania, ktorý je realizovaný v úzkej spolupráci s priemyselnými partnermi. V nasledujúcich štyroch rokochrealizácie projektu, budú riešené tieto kľúčové témy:

  • 2017 Zero waste management
  • 2018 Deepinteligentmining
  • 2019 Smallminingsites
  • 2020 Recycling

Dubrovnik International ESEE Mining School združuje v regióne východnej a juhovýchodnej Európy medzinárodných expertov v oblasti nerastných surovín. V rámci tematických workshopov a projektových prác sa zameriava na priamy prenos vedomostí z renomovaných odborníkov na účastníkov, taktiež sa kladie dôraz na priestor pre vytvorenie otvoreného dialógu medzi postgraduálnymi študentmi, výskumníkmi a vedcami, priemyselnými partnermi a širšou verejnosťou. Vedomosti a schopnosti získané v DIM ESEE sú zamerané na zvyšovanie zamestnanosti banských inžinierov. V neposlednom rade, širšie všeobecné vzdelanie v odvetví baníctva a spracovania nerastných surovín, najmä v oblasti zlepšovania ťažobných techník, má za následok nižšie dopady na životné prostredie a pomáha nakloniť si spoločnosť ku akceptácii ťažby. V dlhodobom horizonte, má program viesť ku zvýšeniu udržateľnosti baníctva a spracovania nerastných surovín, čo vedie ku hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v zahrnutých krajinách.

V rámci témy roka 2017 Zero waste management budú projektoví partneri DIM ESEE diskutovať o niekoľkých dôležitých otázkach. Ako chrániť prírodné zdroje? Ako recyklovať, využiť ťažbu a priemyselný odpad na hodnotné zdroje v oblasti stavebníctva? Ako znížiť novými postupmi dopady na životné prostredie? Tieto témy sa budú zaoberať:

  • recykláciou – legislatívnymi aspektmi, metódami pri recyklácii banského a priemyselného odpadu, vybranými osvedčenými postupmi recyklácie oceľovej trosky a jej aplikácie v stavebníctve.
  • veľkoplošným skládkovaním priemyselného, ťažobného a komunálneho odpadu v celom záujmovom regióne, a jeho možné použitie v stavebníctve;
  • rekultiváciou kontaminovaných plôch, znečistených v minulosti priemyselnou a ťažobnou činnosťou;
  • ukážkami udržateľného dodatočného čistenia vôd z malej čistiarne odpadových vôd;
  • posilnením cirkulárnej ekonomiky vďaka priemyselnej symbióze s príkladmi ako využívať hĺbkovú analýzu dát a rozhodovacie nástroje na jednej strane a príkladmi prípadných inovačných procesov a služieb, ktoré umožňujú znovu využitie výrobku alebo materiálu ich recykláciu a obnovu na strane druhej;
  • vplyvmi a prínosmi recyklácie odpadov – použitím nástrojov na posudzovanie životného cyklu (Life Cycle Assessment tools).

Viac informácií na: https://www.rgn.hr/en/studies/lifelong-learning/dim-esee-dubrovnik-international-esee-mining-school

Kontaktujte nás

Koordinátor za TUKE
Ing. Tomáš Pavlik, PhD.
Projektové pracovisko F BERG
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Park Komenského 19, 04001 Košice, Slovenská republika
Tel:  +421 55 602 2410
E-mail: tomas.pavlik@tuke.sk

Project assistant
Ing. Igor Ďuriška
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Park Komenského 15, 04200 Košice, Slovenská republika
Tel:  +421 55 602 2242
E-mail: igor.duriska@tuke.sk