Všeobecná výzva APVV 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2017.

Dátum vyhlásenia: 3. 10. 2017
Dátum ukončenia výzvy: 4. 12. 2017
Doba riešenia projektov: do 48 mesiacov (začiatok 1. júla 2018)
Celkový alokovaný objem finančných prostriedkov na výzvu: 33 mil. EUR
Maximálna výška poskytnutých prostriedkov na projekt: 250 tis. EUR
Financovanie pre nepodnikateľské subjekty: do 100 %

Nepriame náklady nesmú prekročiť 20% z celkových nákladov.


Kompletné informácie o zverejnenej výzve nájdete na web stránke APVV na odkaze: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2017.html?tab=call