MH SR zverejnilo výzvu na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem za 100 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno- vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch.

Informácie k výzve:

  •     Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
  •     V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške: 100 mil. EUR.
  •     Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 7. 2018
  •     Typ výzvy: uzavretá
  •     Dátum uzavretia výzvy: 30. 11. 2018
  •     Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.
  •     Zároveň na webovom sídle TU sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetnú výzvu.

Zdroj: OPVaI.sk