Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie.

 

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné

subjekty:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

 

Oprávnení partneri:  právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov , t. j. subjekty zo:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
 • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

 

Oprávnené typy aktivít:

 

 • nezávislý výskum a vývoj(platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť)
 • priemyselný výskum(platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
 • experimentálny vývoj(platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).

 

Výška projektu: minimálna výška : 3 000 000 EUR,   maximálna výška NFP projektu je 20 000 000 EUR.

Dĺžka realizácie projektu: min. 36 mesiacov, maximálne do 30.6.2023

 

Doména „Priemysel pre 21. storočie“ sa skladá z nasledujúcich produktových línií: https://www.opvai.sk/media/99316/produktove-linie-pre-domenu-priemysel-pre-21-storocie_web.pdf

 

Termín: 14.december 2018 (uzavretá výzva)

Alokácia na výzvu: 107 712 000 EUR

 

Viac informácií nájdete na : https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-05/