Prehľad najčastejších nedostatkov pri predkladaní Žiadostí o NFP

Výskumná agentúra pripravila Prehľad najčastejších nedostatkov pri predkladaní
Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Prehľad má za cieľ byť užitočnou
pomôckou pre žiadateľov jednak pri predkladaní projektov, ale najmä v procese
administratívneho overovania ŽoNFP, pri príprave podkladov k výzve na doplnenie
náležitostí ŽoNFP. Proces administratívneho overenia ŽoNFP zahŕňa overenie splnenia
podmienok doručenia ŽoNFP a overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku
určených vo výzve.

Dokument nájdete na tejto adrese:

https://www.opvai.sk/media/100936/va-naj%C4%8Dastpochyb-%C5%BEonfp_.pdf