Usmernenie k projektom financovaných z EŠIF

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

1.       Usmernenie k VO pre odborníkov z praxe o predchádzaní najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z EŠIF (Usmernenie EK odporúčacieho charakteru) – aktualizované vydanie:

      https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/

2.       Metodická pomôcka k aplikácii princípov inovačného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0:

       https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/