Vyhlásená výzva v rámci fondu malých projektov – Región Biele Karpaty

Región Biele Karpaty v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje VÝZVU č. 4 na predkladanie žiadostí o nenávratný finanční  príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

  • Podporované oblasti:

    Výzva podporuje zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

  • Oprávnené územie:

    Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

  • Oprávnení žiadatelia:

    Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Úplné znenie výzvy nájdete na adrese:

file:///C:/Users/Profi/Downloads/vyzva-c.4_fmp-6c-1.0_1567423785.pdf