HORIZONT 2020

Horizont 2020 je rámcový program pre výskum a inovácie v EÚ. Ide o najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii počas siedmych rokov v období 2014-2020.

Vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. eur.

 

Horizont 2020 je finančným nástrojom, ktorým sa implementuje Inovácia v Únii a Stratégia Európa 2020. Plynulo nadviazal na 7. rámcový program pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity (2007-2013). Oproti 7.RP však prináša viacero noviniek a úplne novú štruktúru. Horizont 2020 do seba integroval tri nástroje podporujúce výskum a inovácie v predchádzajúcich obdobiach – 7.RP, Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a inovácie v Programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Z Horizontu 2020 je tak možné získať podporu na celý inovačný cyklus od nápadu až po uplatnenie výrobku alebo služby na trhu.

 

Cieľom programu je hlbšie prepojenie medzi výskumom a trhom. Kladie dôraz na rozvoj malých a stredných podnikov a riešenie veľkých spoločenských výziev s cieľom zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť Európy.

 

Horizont 2020 tvoria tri kľúčové piliere:

1.  Excelentná veda (24 441,1 mil. eur)

2.  Vedúce postavenie v priemysle (17 015,5 mil. eur)

3.  Spoločenské výzvy (29 679 mil. eur)

 

Program sa okrem základných troch pilierov venuje aj aktivitám:

●  Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti (816,5 mil. eur)

●  Veda so spoločnosťou a veda pre spoločnosť (462,2 mil. eur)

●  Európsky inovačný a technologický inštitút – EIT (2 711,4 mil. eur)

●  Nejadrové aktivity Spoločného výskumného centra – JRC (1 902,6 mil. eur)

 

Súčasťou Horizontu 2020 je aj program Euratom, ktorý je zameraný na jadrovú energiu a bezpečnosť.

 

Ďalšie údaje o programe Horizont 2020, ako aj kontakty na pracovníkov NCP (National Contact Points – Národné kontaktné body) poskytujúcich priame poradenstvo pre projekty Horizontu 2020, nájdete na stránkach ERA Portálu Slovensko.

 

https://slord.sk/sk/hlavne-sekcie/horizont-2020.html?page_id=307