Európska vodíková stratégia

Dnes prijaté stratégie posilňujú európsku zelenú dohodu a zelenú obnovu a určujú náš jasný smer na ceste k eliminácii emisií uhlíka v našom hospodárstve do roku 2050. Nová vodíková ekonomika môže byť hnacím motorom, ktorý nám pomôže prekonať hospodárske škody spôsobené pandémiou COVID-19. Vďaka rozvoju a zavádzaniu čistého vodíkového hodnotového reťazca sa Európa stane svetovým novátorom a udrží si svoje vedúce postavenie v oblasti čistých technológií.

Frans Timmermans, 8.7.2020

Stratégia EÚ pre integráciu energetického systému

Stratégia vytvorí rámec prechodu na zelenú energiu. Pri súčasnom modeli, kde spotreba energie v doprave, priemysle, vykurovaní a správe budov prebieha v oddelených „silách“, z ktorých každé má svoje samostatné hodnotové reťazce, pravidlá, plánovanie, samostatnú infraštruktúru a prevádzku, sa nám nepodarí dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 nákladovo efektívnym spôsobom. Zmeny v nákladoch na inovatívne riešenia preto treba začleniť do spôsobu fungovania nášho energetického systému. Je potrebné vytvoriť nové väzby medzi odvetviami a využiť technologický pokrok. Integrácia energetického systému znamená, že systém sa plánuje a prevádzkuje ako celok, pričom spája rôzne nosiče energie, infraštruktúry a odvetvia spotreby. Takto prepojený a flexibilný systém bude efektívnejší a ľuďom prinesie nižšie náklady. Pôjde napríklad o systém, v ktorom by elektrická energia určená na pohon európskych automobilov, mohla pochádzať zo solárnych panelov na našich strechách, kým naše budovy by dostávali teplo z neďalekej továrne poháňanej čistým vodíkom vyrobeným z veternej energie na mori.
Európska vodíková stratégia

V integrovanom energetickom systéme môže vodík podporovať dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, výroby elektriny a jej dodávku do budov v celej Európe. Vodíková stratégia EÚ rieši, ako tento potenciál využiť v praxi pomocou investícií, regulácie, tvorby trhu a výskumu a inovácií.Vodík je možné použiť v odvetviach, ktoré nie sú vhodné na elektrifikáciu, a skladovať tak, aby sa vyvážili variabilné toky energie z obnoviteľných zdrojov. To sa však dá dosiahnuť len koordinovanou činnosťou verejných a súkromných sektorov na úrovni EÚ. Prioritou je rozšíriť využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov vyrábaného prevažne z veternej a slnečnej energie. V krátkodobom a strednodobom horizonte sú však na rapídne zníženie emisií a podporu rozvoja životaschopného trhu potrebné aj ďalšie formy nízkouhlíkového vodíka.
Stiahnuť leták


Európska aliancia pre čistý vodík

S cieľom pomôcť pri plnení cieľov vodíkovej stratégie dnes Komisia v spolupráci s poprednými predstaviteľmi priemyslu, zástupcami občianskej spoločnosti, národnými a regionálnymi ministrami a Európskou investičnou bankou zakladá Európsku alianciu pre čistý vodík. Aliancia zriadi investičný portál pre rozširujúcu sa výrobu a podporí dopyt po čistom vodíku v EÚ. S cieľom zamerať podporu na najčistejšie dostupné technológie vypracuje Komisia spoločné normy, terminológiu a certifikáciu na základe životného cyklu uhlíkových emisií, ktoré budú vychádzať z existujúcich právnych predpisov v oblasti klímy a energetiky a budú v súlade s taxonómiou EÚ v oblasti udržateľných investícií. Komisia navrhne politické a regulačné opatrenia ako záruku pre investorov, na uľahčenie využívania vodíka, podporu potrebných infraštruktúr a logistických sietí, prispôsobenie nástrojov plánovania infraštruktúry a podporu investícií, najmä z plánu obnovy „NextGenerationEU“.