Integrovaný regionálny operačný program

Výzva Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Zameranie
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Link https://www.itms2014.sk/vyzva?id=0fac4631-fab1-46ca-a75b-4b2eac2f90aa