Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

PROGRAM Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Výzva  IROP-PO4-SC431-2021-65, Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum uzávierky otvorená – do vyčerpanie finančných prostriedkov
Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 28.05.2021
Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 28.07.2021
zameranie zníženie hluku v urbanizovanom prostredí, aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry, zazelenanie miest , budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd, multifunkčné zóny
oprávnení žiadatelia obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
samosprávny kraj,
verejná vysoká škola,
štátna vysoká škola,
súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy , štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia),
mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia),
Národná diaľničná spoločnosť a. s.,
Slovenská správa ciest,
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
link https://www.mpsr.sk/aktualne/oznam-o-zverejneni-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach/16358/
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-kod-vyzvy-irop-po4-sc431-2021-65/1124-67-1124-16507/