Príprava spoločných projektov medzi organizáciami v SR a Taiwanom

Dátum uzávierky 2. 6. 2021
zameranie príprava spoločných medzinárodných projektov; · príprava spoločných publikácií a iných výstupov; · aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí; · vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;· zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov)
oprávnení žiadatelia Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len v jednej
predloženej žiadosti
Zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených vedeckých databáz (WoS
– Web of Science, Scopus alebo ORCID) a disponovať svojim jedinečným identifikátorom
v jednej z týchto databáz
link https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2021.html