Moderné technológie 2021

Podporované oblasti:

Cieľom je zaviesť do služieb a procesov inštitúcií verejnej správy najmodernejšie technológie a zlepšovať podmienky pre tzv. „smart city“.

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
OPII-2020/7/11-DOP (2021)
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie štátnej správy
 • subjekty verejnej správy
 • obce a mestá
 • VÚC

Oprávnené aktivity z operačného programu:

Touto výzvou sú podporované tri typy projektov:

 • Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT:
  • v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prispevku v súlade s jednou z nasledovných oblastí:
   • Podpora migrácie na Open Source – Ide o projekty, ktoré musia byť zamerané na zníženie celkových nákladov na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe.
   • Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy – Ide o projekty zamerané na zabezpečenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejnej správy a vytvorenie automatickej komunikačnej platformy.
 • Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (špecifický cieľ 7.4):
  • v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná Žiadosť o NFP v súlade s nasledovnou oblasťou:
   • Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu – Ide o projekty na budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 22,5 milióna €
 • minimálna výška grantu je 200 000 €
 • maximálna výška grantu nesmie presiahnuť 1 000 000 €

Viac informácií