Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, a to za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom.

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:

od 25.05.2020 do 31.08.2020

Výška dotácie:

10 000 – 200 000 €

Miera podpory:

85 %

Oprávnení žiadatelia:

 • Osoby zapísané v obchodnom registri
 • Osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
 • Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • Mikropodnik, malý podnik a stredný podnik
 • Veľký podnik

Oprávnené aktivity:

 • Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich  energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív
 • Výstavba zariadení na:
  • využitie slnečnej energie na výrobu tepla
  • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
  • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom
  • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 10 000 000  €
 • minimálna výška príspevku je 10 000 €
 • maximálna výška príspevku na jeden projekt je 200 000 €

Harmonogram výzvy:

 • termín uzavretia 1.hodnotiaceho kola: 30.6.2020
 • termín uzavretia 2.hodnotiaceho kola: 31.8.2020
 • termín uzavretia n-hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca