Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Podporované oblasti:

Z grantu je možné financovať systémové opatrenia na pripravenosť a prevenciu, ktoré prispievajú k zníženiu negatívnych dôsledkov zmeny klímy na ekologickú, sociálnu a ekonomickú infraštruktúru krajiny prostredníctvom ich komplexného monitorovania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Štátna správa, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva

Výška dotácie – nie je stanovená

Miera podpory – 90% – 100%

NOVÁ VÝZVA – od 19.8.2021 !!!

Do podania žiadosti ostáva  N/A – do vyčerpania financií

https://app.grantexpert.sk/vyzva/modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov