Transformácia hospodárstva a spoločnosti – Zelená dohoda

Táto transformačná zmena je načrtnutá v Európskej zelenej dohode.

Všetkých 27 členských štátov EÚ sa zaviazalo premeniť EÚ do roku 2050 na prvý klimaticky neutrálny kontinent. Aby tento cieľ dosiahli, zaviazali sa znížiť emisie do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 aspoň o 55 %.

Vytvoria sa tak nové príležitosti pre inovácie, investície a pracovné miesta a:

 •   znížia sa emisie
 •   vytvoria sa pracovné miesta a posilní sa rast
 •   bude sa riešiť otázka energetickej chudoby
 •   zníži sa externá energetická závislosť
 •   zlepší sa naše zdravie a životné podmienky

Zároveň sa tým zabezpečia príležitosti pre všetkých, poskytne sa podpora zraniteľným občanom prostredníctvom boja proti nerovnosti a energetickej chudobe a posilní sa konkurencieschopnosť európskych podnikov.

Trvalo udržateľná doprava pre všetkých

Európska komisia navrhuje ambicióznejšie ciele znižovania emisií CO2 nových osobných automobilov a dodávok.

 • 55 % zníženie emisií z automobilov do roku 2030
 • 50% zníženie emisií z dodávok do roku 2030
 • 0 emisií z nových automobilov do roku 2035

Komisia zároveň podporuje rast trhu s vozidlami s nulovými a nízkymi emisiami. Jej cieľom je najmä zabezpečiť občanom potrebnú infraštruktúru na nabíjanie týchto vozidiel na krátke aj dlhé cesty.

Okrem toho sa od roku 2026 na cestnú dopravu bude vzťahovať systém obchodovania s emisiami a za znečisťovanie sa bude platiť, čím sa posilní používanie čistejších palív a uskutočnia sa ďalšie investície do čistých technológií.

Komisia navrhuje aj spoplatnenie uhlíka pre leteckú dopravu, ktorá doteraz využívala výnimku. Takisto navrhuje podporovať udržateľné letecké palivá, pričom lietadlá budú musieť pri všetkých odletoch z letísk EÚ povinne tankovať udržateľné zmiešané palivá.

Aby sa zabezpečil spravodlivý príspevok námorného odvetvia k úsiliu o dekarbonizáciu nášho hospodárstva, Komisia navrhuje rozšíriť stanovovanie cien uhlíka aj na toto odvetvie. Komisia stanoví ciele aj pre veľké prístavy, aby plavidlá zásobovali pobrežnou elektrickou energiou, a tak znížili používanie znečisťujúcich palív, ktoré okrem iného poškodzujú kvalitu miestneho ovzdušia.

Hybná sila tretej priemyselnej revolúcie

Tieto nové návrhy budú mať vplyv na celé hodnotové reťazce v odvetviach ako energetika a doprava, stavebníctvo či renovácia, čo pomôže vytvoriť udržateľné a dobre platené pracovné miesta na lokálnej úrovni v celej Európe.

 • do roku 2030 by sa mohlo zrenovovať 35 miliónov budov
 • do roku 2030 by sa mohlo vytvoriť 160 000 dodatočných ekologických pracovných miest v sektore stavebníctva

Očakáva sa, že elektrifikácia hospodárstva a väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov povedie v týchto odvetviach k zvýšeniu zamestnanosti. Vďaka vyššej energetickej účinnosti budov takisto vzniknú pracovné miesta v stavebníctve, ktoré pocíti silnejší dopyt po miestnej pracovnej sile.

Chceme zachovať naše klimatické ambície a zabrániť tomu, aby snaha o zníženie emisií znevýhodňovala náš priemysel voči zahraničným konkurentom.

Komisia preto navrhuje mechanizmus na zabezpečenie toho, aby spoločnosti dovážajúce do EÚ museli takisto platiť cenu uhlíka, a to aj v prípade, keď pochádzajú z krajín s menej prísnymi pravidlami v oblasti klímy.

Čistejší energetický systém

Komisia navrhuje, aby sa záväzný cieľ pre obnoviteľné zdroje v energetickom mixe EÚ zvýšil na 40 %. V týchto návrhoch sa podporuje ďalšie rozšírenie obnoviteľných palív, napr. vodíka, v priemysle a doprave podľa nových cieľov.

Okrem toho zásadný význam pre zníženie emisií a nákladov na energiu pre spotrebiteľov a priemysel má zníženie energetickej spotreby. Komisia navrhuje, aby sa ciele v oblasti energetickej efektívnosti na úrovni EÚ zvýšili, aby boli záväzné a dosiahlo sa tak celkové zníženie spotreby primárnych energetických zdrojov o 36 – 39 % do roku 2030.

 • Nový cieľ v oblasti obnoviteľnej energie do roku 2030 – 40 %
 • Nový cieľ v oblasti energetickej efektívnosti pri spotrebe primárnych energetických zdrojov do roku 203036 – 39 %

Zelenú transformáciu musí poskytovaním správnych stimulov podporovať aj daňový systém. Komisia navrhuje zosúladiť minimálne daňové sadzby na vykurovanie a dopravu s našimi klimatickými cieľmi a súčasne zmierniť sociálny vplyv a podporiť zraniteľných občanov.

Obnova budov v záujme zelenšieho životného štýlu

Nový sociálny fond na ochranu klímy má za cieľ podporovať občanov najviac ohrozených energetickou alebo mobilitnou chudobou. Tým, ktorí sú zmenám vystavení najviac, pomôže fond zmierniť náklady, aby transformácia prebehla spravodlivo a aby sa na nikoho nezabudlo.

V priebehu 7 rokov poskytne fond 72,2 miliardy EUR na financovanie obnovy budov, prístupu k mobilite s nulovými alebo nízkymi emisiami, či dokonca na podporu k príjmu.

Okrem domovov sa musia zrenovovať aj verejné budovy, aby sa viac využívala energia z obnoviteľných zdrojov a aby boli energeticky účinnejšie.

Komisia navrhuje:

 • vyžadovať, aby členské štáty obnovili aspoň 3 % celkovej podlahovej plochy všetkých verejných budov ročne
 • stanoviť referenčnú hodnotu obnoviteľných zdrojov energie v budovách do roku 2030 na 49 %
 • požadovať od členských štátov, aby zvýšili využívanie energie z obnoviteľných zdrojov pri kúrení a chladení o +1,1 percentuálnych bodov každý rok až do roku 2030

V súlade s prírodou v záujme ochrany našej planéty a zdravia

Obnova prírody a umožnenie toho, aby biologická diverzita opäť dosiahla dobrý stav, nám ponúka rýchle a lacné riešenie na vstrebávanie a ukladanie uhlíka.

Komisia preto navrhuje obnoviť európske lesy, pôdy, mokrade a rašeliniská. Tým sa zvýši vstrebávanie CO2 a naše životné prostredie nadobudne väčšiu odolnosť voči zmene klímy.

Obehové a udržateľné riadenie týchto zdrojov

 • zlepší naše životné podmienky
 • bude udržiavať zdravé životné prostredie
 • vytvorí kvalitné pracovné miesta
 • zabezpečí udržateľné zdroje energie

Nové ciele týkajúce sa prirodzeného odstraňovania uhlíka:

 • starý cieľ -225 Mt 
 • Súčasná úroveň odstraňovania uhlíka -268 Mt
 • nový cieľ -310 Mt

Bioenergia prispieva k postupnému ukončovaniu používania fosílnych palív a dekarbonizácii hospodárstva EÚ. Musí sa však využívať udržateľne. Komisia navrhuje prísne nové kritériá, aby sa zabránilo neudržateľnej ťažbe dreva, ako aj na ochranu oblastí s významnou biologickou diverzitou.

Posilňovanie globálnych opatrení v oblasti klímy

Ako pozitívny príklad už poslúžila Európska zelená dohoda, ktorá viedla hlavných medzinárodných partnerov k stanoveniu vlastných cieľových termínov klimatickej neutrality.

Vďaka investíciám do technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov získavame odborné znalosti a vyvíjame produkty, ktoré budú prínosom aj pre zvyšok sveta.

Prechodom na zelenú dopravu vytvoríme špičkové svetové podniky, ktoré môžu slúžiť čoraz väčšiemu globálnemu trhu. V spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi budeme spoločne znižovať emisie v námornej a leteckej doprave na celom svete.

EÚ sa o tieto návrhy a nápady podelí so svojimi medzinárodnými partnermi na konferencii OSN o zmene klímy COP26, ktorá sa uskutoční v novembri v Glasgowe.

 • 30 % Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce EÚ podporuje ciele v oblasti klímy 
 • 1/3 svetových verejných finančných prostriedkov na klímu pochádza z EÚ a jej členských štátov