ABOUT TrainESEE v.2

TrainESEE v.2 je projekt so zameraním na zlepšenie špecifických všeobecných zručností v súlade s nedostatkami v učebných osnovách zistenými pri implementácii pilotného projektu TrainESEE v.1 (2017-2018).

Trvanie projektu je 2 roky, počas ktorých budú vyvinuté, implementované a pripravené štyri vzdelávacie moduly ako akceleračné programy:

1. Metodika výučby

2. Vývoj a riadenie projektov

3. Modul Inovácia a podnikanie 

4. Modul Science to Business

V rámci projektu bude každá zo šiestich participujúcich RIS univerzít spolupracovať na príprave akceleračných programov.

Akceleračné programy sú plánované tak, aby trvali nepretržite minimálne 3 roky po implementácii, čím sa zvýši percento vyškolených akademických pracovníkov na viac ako 50 % .

HOME