Nová súťaž: Industry 5.0 Award

Európska komisia spustila celkom prvú súťaž o cenu s názvom Industry 5.0 Award. Cena je určená projektom financovaným EÚ, ktorých výsledky zvyšujú odolnosť, udržateľnosť a orientáciu európskeho priemyslu na potreby spoločnosti. Ocenenie bolo pripravené v spolupráci s Európskym združením pre výskum tovární budúcnosti (EFFRA) a priemyselnou platformou ManuFUTURE.

Je to jedinečná príležitosť vyzdvihnúť inovatívne projekty, ktoré prispievajú k prioritám Komisie, ako sú: Európska zelená dohoda, Európa pripravená na digitálny vek a Hospodárstvo, ktoré funguje pre ľudí. Je to tiež príležitosť na zvýšenie informovanosti, zhodnotenie implementácie Priemyslu 5.0 vo výskumných a inovačných programoch a vytvorenie rámca pre ďalší rozvoj.

Oprávnené projekty musia byť príjemcami finančných prostriedkov z programu Horizont 2020, Horizont Európa alebo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Oficiálny dátum začatia projektu musí byť po 31. auguste 2018 a projekty by mali byť jednoznačne uplatniteľné v priemysle.

Termín na predloženie žiadostí je 1. apríl 2022, 17.00 hod.

Projekty bude hodnotiť nezávislá porota na vysokej úrovni zložená zo zástupcov priemyslu, občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a akademickej obce. Víťaz získa komunikačnú podporu Európskej komisie vrátane prípravy propagačného videa, propagácie v sociálnych médiách prostredníctvom kanálov Komisie a článku v časopise Horizon Magazine. Finalisti budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien počas každoročných Európskych dní výskumu a inovácií v júni 2022, kde budú môcť vystaviť svoje projekty.

Celý článok nájdete tu.

Pre podanie žiadosti pokračujte na tento odkaz.