HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean H2 JU) zverejnil 1. marca 2022 prvú výzvu (HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1) na predkladanie projektových návrhov. Spolu 41 tém výzvy bude otvorených 31.3.2022 ale už teraz sú zverejnené ich znenia na portali F&T Opportunities.

Cieľom partnerstva je urýchliť vývoj a zavádzanie európskych čistých vodíkových technológií a prispieť tak k udržateľnému, dekarbonizovanému a plne integrovanému energetickému systému. Zameria sa na výrobu, distribúciu a skladovanie čistého vodíka s cieľom dodávať energiu pre ťažko dekarbonizovateľné odvetvia a vysokovýkonné dopravné aplikácie.

Výzva je zameraná na podporu vodíkových údoli, hodnotových reťazcov vodíka, škálovanie a nasadenie vodíkových technológií v ťažkom priemysle a na energiu náročných odvetviach priemyslu, v letectve a doprave, produkciu, skladovanie a distribúciu zeleného vodíka.

Dňa 25.2.2022 prijalo partnerstvo Strategický výskumný a inovačný program – SRIA, ktorý obsahuje všeobecné usmernenia pri vypracovaní pracovných programov Clean H2 JU v programe Horizont Európa a kde sú špecifikované priority a orientácia podpory spoločného podniku na najbližšie obdobie.

41 tém, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy je zameraných na nasledovné aktivity:

  • 10 tém – produkcia zeleného vodíka
  • 11 tém – skladovanie a distribúcia vodíka
  • 8 tém – vodíkové technológie v doprave
  • 4 témy – vodíkové technológie pre energetiku a vykurovanie
  • 5 prierezových tém
  • 2 témy na podporu vodíkových údolí
  • 1 téma podpory strategického výskumu vodíka

Časový harmonogram:

Rozpočet v M EUR Otvorenie výzvy: Ukončenie výzvy:
Témy s uzávierkou 31/05/2022 179,5 31 . marec 2022 31 . máj 2022 (17:00 hod SEČ)
Témy s uzávierkou 20/09/2022 121,0 31. marec 2022 20. september 2022 (17:00 hod SEČ)
Celkový rozpočet 300,5

Dôležité dokumenty k výzve:

Výzva bude predstavená na pripravovanom Informačnom dni – Info Day – Presentation of the Call 2022, ktorý sa uskutoční 15. marca 2022. Bol zverejnený predbežný program podujatia.