Stratégia obnovy pre udržateľný ekosystém cestovného ruchu

Vyhlásená výzva bude súčasťou celkovej stratégie obnovy COVID-19 pre udržateľný ekosystém cestovného ruchu a bude sa sústrediť najmä na posilnenie MSP v tomto sektore (podľa novej priemyselnej stratégie). Cieľom je usmerniť perspektívnu obnovu ekosystému cestovného ruchu. Tá by mohla prebiehať aj prostredníctvom sprostredkovateľov konzorcií organizácií z cestovného ruchu, digitálnou a zelenou transformáciou najmä malých a stredných podnikov a podporovaním inovácií, odolnosti, udržateľnosti a kvality v rámci hodnotového reťazca cestovného ruchu. V hre je rozpočet do 4 miliónov eur na jeden projekt s možnosťou uchádzať sa do konca novembra.

Projekty by sa mali pohybovať v rozmedzí od 24 do 36 mesiacov a mali by dosiahnuť nasledovné ciele:

  • Zvýšená odolnosť a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom lepšieho preberania zásad udržateľnosti, inovácií, digitálnych nástrojov a údajov a prostredníctvom lepšej kapacity na zvažovanie, hodnotenie a dodržiavanie environmentálne a sociálno-ekonomické vplyvy služieb a aktivít cestovného ruchu.
  • Nové obchodné modely v cestovnom ruchu založené na digitalizácii, nových technológiách, udržateľnosti, obehovosti, autentických a kultúrnych skúsenostiach a zapojení miestnych komunít.
  • Posilnená spolupráca v rámci hodnotového reťazca cestovného ruchu.
  • Zlepšená nadnárodná a cezhraničná spolupráca, prenos vedomostí a vzájomné učenie sa.
  • Podpora obnovy ekosystému cestovného ruchu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 prostredníctvom rozvoja a zdieľania najlepších postupov pre investície do obnovy s dlhodobými účinkami na ekologický a digitálny prechod.

Očakáva sa, že rozpočty projektov (maximálna výška grantu) sa budú pohybovať od 2 miliónov eur do 4 miliónov eur na projekt. Komisia na tento účel vyčlenila celkovo 20,5 milióna eur.

Grant sa poskytuje do výšky 100 % ak ide o finančnú podporu pre tretie strany a do 90 % oprávnených nákladov na všetky ostatné kategórie nákladov.

Projekty pod programom Horizont Európa sa žiadajú vždy elektronicky cez Funding and Tender Opportunity Portal. Termín na podanie je stanovený na 30. november 2022 o 17:00 hod.