Cieľmi Projektového pracoviska sú:

 • vytvoriť a udržiavať imidž FBERG ako lídra vedy a výskumu (VaV) a mienkotvornej inštitúcie na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov na národnej a medzinárodnej úrovni;
 • stanoviť priority v oblasti VaV na úrovni FBERG a na úrovni jednotlivých ústavov;
 • aktivizovať a podporovať zvyšovanie samostatnosti projektovej činnosti jednotlivých riešiteľských kolektívov v rámci ústavov fakulty;
 • maximalizovať projektové aktivity fakulty najmä v oblasti VaV;
 • posilňovať vedecko-technickú základňu fakulty;
 • podporovať sebarealizáciu a odborný rast zamestnancov fakulty;
 • zvyšovať vlastné finančné zdroje fakulty;
 • posilňovať spoluprácu s ostatnými fakultami TUKE, regionánymi aj medzinárodnými partnermi.

Projektové pracovisko zabezpečuje aktivity a činnosti súvisiace s nasledovnými oblasťami:

 1. domáce aj zahraničné projekty,
 2. EIT RawMaterials regionálne HUB centrum Košice,
 3. marketingové aktivity fakulty.
 • Domáce a zahraničné projekty:

 1. Priebežne aktualizovaný monitoring očakávaných relevantných výziev;
  • monitoring, triedenie a zdieľanie základných relevantných informácií prostredníctvom webstránky pracoviska a Facebook stránky PP.
 1. Priebežný monitoring možností zapojenia sa do slovenských a medzinárodných projektových konzorcií;
  • prostredníctvom vlastného monitoringu;
  • prostredníctvom spolupráce s relevantnými inštitúciami;
  • zdieľanie základných informácií prostredníctvom webstránky pracoviska a Facebook stránky;
  • ponuka VaV profilov pre projektové konzorciá podľa relevancie.
 1. Podpora riadenia pri účasti v konkrétnych výzvach a projektových konzorciách
  • konzultačná podpora pre vedúcich riešiteľov po dohode aspoň 24 hod. pred konzultáciou (max. 1 hod. týždenne);
  • konzultácie formálnej a administratívnej stránky projektov po dohode aspoň 24 hod. pred konzultáciou (max. 1 hod. týždenne);
  • podpora pri zabezpečovaní potrebnej všeobecnej a administratívnej dokumentácie k projektom v rozsahu:
  • dodanie všeobecného popisu a zameranie univerzity, fakulty;
  • dodanie fakultných a univerzitných potvrdení pre potreby podania projektu vrátane overovacej činnosti u notára;
  • poskytnutie kontaktu na domácich aj zahraničných partnerov (na požiadanie).
 1. Vytváranie organizačného zázemia pre realizáciu projektov;
  • evidencia pripravovaných, podaných a realizovaných projektov prostredníctvom hlásenia projektov;
  • evidencia kontaktov z priemyslu, výskumu a univerzitného prostredia;
  • nadväzovanie novej spolupráce v oblasti publicity a projektovej spolupráce.
 1. Projektový manažment vlastných projektov
 • príprava a podanie vlastných domácich a medzinárodných projektov podľa nariadenia dekana za účelom rozvoja fakultných prostriedkov, kontaktov a renomé fakulty,
 • administratívne úkony súvisiace s vlastnými projektami, výkonnostný a finančný reporting,
 • projektový manažment vlastných projektov v plnom rozsahu.
 1. Administrácia webstránky a Facebook stránky pracoviska

EIT RawMaterials regionálne HUB centrum Košice 

 1. Príprava business plánu aktivít a rozpočtu na nadchádzajúci rok,
 2. Riadenie a plnenie aktivít podľa business plánu v aktuálnom roku,
 3. Vedenie administrácie a evidencie spojenej s prevádzkou regionálneho centra,
 4. Marketingové aktivity HUB centra, návrh, tvorba a administrácia vrátane uverejňovania aktualít v slovenskom a anglickom jazyku na nasledovnom:
 1. Rozvoj cielenej spolupráce a mobilizácie lokálneho ekosystému formou osobných návštev predstaviteľov “vedomostného trojuholníka”,
 2. Organizácia a vedenie podujatí za účelom zvýšenia inovačného potenciálu v Slovenskej republike a ďalších regiónoch pôsobnosti regionálneho centra,
 3. Prezentácia aktivít regionálneho centra v zahraničí, účasť na relevantných EIT stretnutiach.

Podpora marketingových aktivít Fakulty BERG 

 • podpora v manažmente aktivít fakulty na web stránke fakulty BERG ako aj sociálnych sieťach formou uverejňovania pravidelných informácií, oznamov, článkov, médií ako fotografie a videá
 • Facebook: https://www.facebook.com/facultyBERG ,
 • Instagram: https://www.instagram.com/facultyberg ,
 • YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7GH2VDXwpwhlAWnm8ZcTpQ ,
 • návrh scenára, realizácia a tvorba videí a ich uverejňovanie na platforme YouTube,
 • nárvrh, realizácia a tvorba web stránky fakulty ako ak správa a administrácia tejto web stránky vrátane uverejňovania aktualít,
 • podpora v tvorbe marketingovej stratégie s cieľom propragácie štúdia na Fakulte BERG.