VEGA 1/0403/18 – Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód

VEGA 1/0384/16 – Statické laná a ich kotvenia – možnosti hodnotenia technického stavu pomocou nedeštruktívnych metód

KEGA 002TUKE-4/2017 – Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov

VEGA 1/0577/17 – Transfer poznatkov z laboratórnych experimentov a matematických modelov do tvorby znalostného systému pre hodnotenie kvality environmentálne prijateľných dopravných pásov

KEGA 002TUKE-4/2017 – Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov

INNOVATION INCUBATOR: Potential for Local Ecosystem Inno-Centres in ESEE Region

Cieľom projektu je zvýšenie inovačnej kapacity v regióne ESEE vytvorením individuálnych konceptov pre efektívne univerzitné inkubátory založené na spoločnom prenose poznatkov a rozvoji individuálnych konceptov pre regionálny ekosystém. Stane sa tak v súlade s činnosťami a programami na vytváranie a podporu podnikania ECLC v regióne ESEE a bude sa overovať so skutočnými začínajúcimi podnikmi. K počiatočnému konzorciu sa pripojí minimálne 6 partnerov RIS (2 univerzity, minimálne 4 začínajúce podniky). Projekt ukáže jednoročnú koncepčnú fázu, po ktorej bude nasledovať jednoročné vykonávacie obdobie – z dlhodobého hľadiska sa však stane udržateľným.

VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning

Prečítať abstrakt projektu

Hlavným cieľom projektu VirtualMine je zvýšiť informovanosť miestnej komunity o dôležitosti surovín a ich možnom využití pre lepší rozvoj európskych regiónov. Cieľom projektu je aj popularizácia baníctva medzi širokou verejnosťou, najmä medzi deťmi a študentmi, ktorí začínajú rozvíjať svoju kariéru, ako aj význam minerálov v našom modernom svete. Hlavný dôraz by sa mal klásť na vytváranie podmienok na sprostredkovanie poznatkov o surovinách ako kľúča k rozvoju obehovej znalostnej ekonomiky čo najefektívnejším spôsobom. Výsledky projektu sa dajú ľahko implementovať na rôznych miestach v celej Európe pomocou co-lokačných centier EIT RawMaterials.