Horizon 2020/Horizon Europe


Ide o najprestížnejší európsky rámcový program pre výskum a inovácie, koordinovaný priamo Európskou komisiou. Jadrom programu sú excelentnosť vo vede, konkurencieschopný priemysel a riešenie spoločenských problémov. Od roku 2021 nesie program názov Horizon Europe.


 

Ostatné projekty


EIT RawMaterials Hub – RCK. Regional Center Kosice

Prečítať abstrakt projektu

EIT RawMaterials Regional Center Košice (RCK) bolo zriadené v januári 2018 Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), inovačnou komunitou (KIC) pre nerastné suroviny EIT RawMaterials v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

Aktivity HUB centra sú riadené Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) a jeho cieľom je zmobilizovať všetky zainteresované strany tzv. znalostného trojuholníka (univerzity, výskum, priemysel), podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne.

Geografická pôsobnosť HUB centa siaha okrem Slovenskej republika aj na Českú republiku, Maďarsko, Ukrajinu a Rumunsko.

Cieľovou skupinou nie je iba banský sektor ale celý hodnotový reťazec nerastných surovín, kde HUB centrum neustále rozvíja svoju už teraz bohatú databázu kontaktov. Slovenská republika patrí podľa členenia EIT do tzv. ESEE regiónu (East and South East Europe) a spadá pod ko-lokačné centrum Východ (CLC East).

Význam centra pre fakultu spočíva v posilnení medzinárodných vzťahov a spolupráce v aktivitách nielen v rámci RIS krajín ale celej Európy na poli nerastných surovín. Ako jedno z troch RIS HUB centier má tak fakulta strategickú úlohu a povinnosť zapájať sa do KAVA projektov pod schémou RIS ako podporný či odporúčací subjekt, ktorý má odporúčací aj výkonný charakter pri tvorbe nových medzinárodných projektových zámerov. RCK je vyhľadávané a aktívne pozývané participovať na aktivitách EIT RawMaterials. Ide predovšetkým o aktivity vzdelávacieho charakteru, sieťovacie aktivity a aktivity zamerané na tvorbu podnikania. Z tohto pohľadu je v oblasti medzinárodnej spolupráce zabezpečená kontinuita na najbližšie roky.

Prehľadné a názorné výsledky HUB centra si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

https://www.youtube.com/watch?v=Qq6vCM7X4EA

Aktuality, výzvy, podujatia a dianie je možné sledovať na web stránke Regionálneho centra: Web: https://hub.fberg.tuke.sk/