Horizont 2020/Horizont Europe


Ide o najprestížnejší európsky rámcový program pre výskum a inovácie, koordinovaný priamo Európskou komisiou. Jadrom programu sú excelentnosť vo vede, konkurencieschopný priemysel a riešenie spoločenských problémov. Od roku 2021 nesie program názov Horizont Europe.


 Mireu – Mining and Metallurgy Regions of EU

Prečítať abstrakt projektu

Cieľom projektu MIREU je vytvoriť sieť ťažobných a hutníckych regiónov v celej Európe s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné a udržateľné dodávky nerastných surovín do EÚ. Táto sieť pomôže regiónom vymieňať si znalosti a skúsenosti, keď čelia výzve založiť a udržiavať ťažobný priemysel. MIREU uľahčí výmenu medzi všetkými zainteresovanými stranami v regiónoch, a to regulačnými orgánmi, politickými a správnymi orgánmi, rozvojovými agentúrami, ťažobnými spoločnosťami, mimovládnymi organizáciami a širokou verejnosťou.
Tento projekt vytvorí spoločnú vedomostnú základňu, pričom zohľadní geografické a hospodárske črty špecifické pre daný región, kultúrnu, spoločenskú a jazykovú rozmanitosť a ich historický vývoj. Táto sieť sa bude učiť aj zo skúseností v iných regiónoch sveta.


Ostatné projekty


EIT RawMaterials Hub – RCK. Regional Center Kosice

Prečítať abstrakt projektu

EIT RawMaterials Regional Center Košice (RCK) bolo zriadené v januári 2018 Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), inovačnou komunitou (KIC) pre nerastné suroviny EIT RawMaterials v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

Aktivity HUB centra sú riadené Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) a jeho cieľom je zmobilizovať všetky zainteresované strany tzv. znalostného trojuholníka (univerzity, výskum, priemysel), podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne.

Geografická pôsobnosť HUB centa siaha okrem Slovenskej republika aj na Českú republiku, Maďarsko, Ukrajinu a Rumunsko.

Cieľovou skupinou nie je iba banský sektor ale celý hodnotový reťazec nerastných surovín, kde HUB centrum neustále rozvíja svoju už teraz bohatú databázu kontaktov. Slovenská republika patrí podľa členenia EIT do tzv. ESEE regiónu (East and South East Europe) a spadá pod ko-lokačné centrum Východ (CLC East).

Význam centra pre fakultu spočíva v posilnení medzinárodných vzťahov a spolupráce v aktivitách nielen v rámci RIS krajín ale celej Európy na poli nerastných surovín. Ako jedno z troch RIS HUB centier má tak fakulta strategickú úlohu a povinnosť zapájať sa do KAVA projektov pod schémou RIS ako podporný či odporúčací subjekt, ktorý má odporúčací aj výkonný charakter pri tvorbe nových medzinárodných projektových zámerov. RCK je vyhľadávané a aktívne pozývané participovať na aktivitách EIT RawMaterials. Ide predovšetkým o aktivity vzdelávacieho charakteru, sieťovacie aktivity a aktivity zamerané na tvorbu podnikania. Z tohto pohľadu je v oblasti medzinárodnej spolupráce zabezpečená kontinuita na najbližšie roky.

Prehľadné a názorné výsledky HUB centra si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

https://www.youtube.com/watch?v=Qq6vCM7X4EA

Aktuality, výzvy, podujatia a dianie je možné sledovať na web stránke Regionálneho centra: Web: https://hub.fberg.tuke.sk/