Prehľad zahraničných projektov
Aktualizované 20.7.2022

Domáce projekty


Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV)

APVV-20-0076 – Odpady a stavby – modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov


 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

VEGA 1/0638/19- Výskum možností projektovania kontinuálnych systémov vnútropodnikovej dopravy s podporou experimentálnych metód a nástrojov virtuálnej reality


VEGA 1/0317/19 – Výskum a vývoj nových smart riešení na báze princípov Industry 4.0, logistiky, 3D modelovania a simulácie pre zefektívnenie výroby v banskom a stavebnom priemysle


VEGA 1/0365/19 – Výskum a vývoj moderných metód, algoritmov a prostriedkov pre modelovanie, analýzu, simuláciu a riadenie objektov a procesov


VEGA 2/0055/19 – Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie


VEGA 1/0600/20 Návrh digitálneho dvojčaťa pre výskum vybraných prevádzkových ukazovateľov hadicových dopravníkov v súlade s cleaner production s využitím experimentálnych meraní a simulačných prístupov


VEGA 1/0585/20 Výskum aplikácie milisekundového časovania na znižovanie negatívnych účinkov seizmických vĺn generovaných výbuchom.


VEGA 1/0075/20 Viacosové namáhanie banských ťažných lán v kladkostrojových systémoch


VEGA 1/0797/20 Kvantifikácia vplyvov environmentálnej záťaže regiónov Slovenska na zdravotno-sociálny a hospodársky systém krajiny


 

Štrukturálne fondy

Výskum dopadov implementácie alternatívnych zdrojov energie do procesov energetického manažmentu priemyselných odvetví


Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov


Pokročilé technológie pre proces recyklácie hliníka – VORTEX


Vzdelávanie pre prax – inovácie štúdijných programov VŠB-TU OSTRAVA