Domáce projekty


Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV)

APVV-20-0076 – Odpady a stavby – modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov

Prečítať abstrakt projektu

V Slovenskej republike za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú
na území obce, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb v platnom znení, zodpovedá obec.Na úseku odpadového
hospodárstva však vykonávajú svoje kompetencie aj okresné úrady .Stavebné kompetencie v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. v platnom znení sú realizované obcami, avšak podľa Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-
2024 sa ich kompetencie budú transferovať na okresné úrady (Model OÚ), teda táto správa nebude mať
zmiešaný charakter ako je to v prípade odpadového hospodárstva a bude teda vykonávaný štátnou správou.
Výkon oboch kompetencií teda však nemožno stotožňovať, nakoľko vláda SR plánuje pripravuje zrušenie
stavebných úradov a tým posilnenie okresných úradov, na ktoré prejdú stavebné kompetencie zrušených
stavebných úradov. Navrhovaným postupom riešenia fungovania verejnej správy SR v odpadovom a stavebnom
sektore je modelovanie efektívnej spolupráce správnych orgánov štátnej správy (okresných úradov) a
samosprávy ( obcí).Navrhované postupy riešenia projektu budú realizované na základe dát o výkonoch
jednotlivých obcí v oblasti odpadov a stavebného poriadku a namodeluje sa efektívnejšia spolupráca medzi
štátnou správou a samosprávou v kompetenciách nakladania s odpadmi. V stavebnom sektore budeme
modelovať výkon týchto kompetencií zabezpečovaný okresnými úradmi (Model OÚ). Modelovanie uskutočníme na
dátach z obcí a okresných úradov Nitrianskeho a Košického kraja. V oblasti odpadov namodelujeme efektívnejšiu
spoluprácu medzi štátnou správou a samosprávou. V prípade stavebných kompetencií, ktoré podľa Programového
vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 majú prejsť zo stavebných úradov obcí (Model S) na okresné úrady
(Model OÚ) , predpokladáme, že Model OÚ bude efektívnejší ako súčasný model založený na samostatnom
výkone stavebných kompetencií obcami.


APVV-18-0526 – Výskum a vývoj pokročilých metód, algoritmov a prostriedkov pre matematické modelovanie, analýzu, syntézu, simuláciu a návrh riadiacich systémov technologických objektov a procesov

Prečítať abstrakt projektu

Predkladaný projekt je zameraný na ďalší výskum a vývoj metód, algoritmov a prostriedkov teórie derivovania a integrovania zovšeobecneného rádu a ich aplikácie v modelovaní a riadení objektov a procesov. Na základe doterajších výsledkov členov riešiteľského kolektívu bude uskutočňovaný ďalší výskum aj v oblasti derivácií a integrálov rádu premenlivého („variable-order derivatives and integrals“, kde rád derivovania alebo integrovania môže závisieť od časovej premennej alebo od parametra) a rádu rozloženého („distributed-order derivatives and integrals“, ktoré predstavujú celú škálu derivácií a integrálov neceločíselného rádu). Zovšeobecnené derivovanie a integrovanie bude rozšírené na novozavedené p-funkcie, vrátane metód a prostriedkov na ich výpočet, vizualizáciu a aplikácie. Hlavné smery základného výskumu v rámci projektu budú: (1) rozvoj matematických metód teórie derivácií a integrálov neceločíselného, premenlivého a rozloženého rádu; (2) vytvorenie teórie p- funkcií, vrátane zovšeobecnenia algebrických operácií a operácií derivovania a integrovania zovšeobecneného rádu, a aplikácie p-funkcií v modelovaní; (3) skúmanie vlastností nových typov regulátorov; (4) vývoj metód pre implementáciu riadiacich systémov; (5) modelovanie reálnych procesov a systémov, a tiež metód pre spracovanie signálov s využitím derivácií neceločíselného, premenlivého a rozloženého rádu; (6) implementácia rozpracovaných metód v podobe toolboxov pre MATLAB/MATHEMATICA ako aj prostriedkov virtuálnej reality.


APVV-18-0248 – Inteligentné pásové dopravníky

Prečítať abstrakt projektu

Predkladaný projekt je zameraný na transformáciu a posilnenie priemyslu SR s využitím inovatívnych
dopravných a senzorických technológií v rámci platformy Priemysel 4.0. Základnou víziou projektu je vytvorenie
nového pracoviska komplexnej diagnostiky pásovej dopravy s experimentálnou linkou inteligentného dopravníka
vybaveného monitorovaním pomocou čítania magnetických značiek implementovaných v gumovom dopravnom
páse. Na základe meraných prevádzkových parametrov bude možné generovanie obrazu dopravného pásu pre
následnú optimalizáciu tejto vysokovýkonnej kontinuálnej dopravnej technológie. Druhou základnou víziou
projektu je prepojenie všetkých prvkov tejto dopravnej technológie s užívateľom, ale aj navzájom, s
implementáciou konceptu Smart Industry a dosiahnutím vyššej dopravnej výkonnosti a bezpečnosti. Inteligentný
dopravník bude hybrid z hľadiska prepojenia dopravných, senzorických a informačných technológií. Cieľom
projektu je vývoj komplexného diagnostického systému a výskum možnosti použitia vnorených magnetických
značiek a moderných magnetických snímačov do gumových dopravných pásov za účelom zvýšenia ich
prevádzkovej životnosti. Skúmaniu bude podrobený aj spôsob zvýšenia kvality uzatvoreného gumového
dopravného pásu z hľadiska fyzikálno-mechanických a špeciálnych vlastnosti a vplyv použitia impaktných tyčí,
ako inovovaného podperného systému pre elimináciu deformácii a poškodenia dopravného pásu. Pridanou
hodnotou bude konfrontácia výstupov projektu s očakávanými prínosmi komplexného diagnostického systému
dopravníka z hľadiska jeho vplyvu aj na pracovné a životné prostredie.


APVV-18-0351 – Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy

Prečítať abstrakt projektu

Zoonózy predstavujú v podmienkach súčasných globálnych environmentálnych zmien vážny problém nielen v rozvojových krajinách. Vyskytujú sa v oblastiach negatívne ovplyvnených antropogénnymi faktormi a chudobou. Na Slovensku zatiaľ nemáme dostatok informácií o epidemiológii parazitárnych ochorení u obyvateľstva žijúceho v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom, ktoré preto predstavujú významný epidemiologický a epizootologický problém. Hlavným cieľom predkladaného projektu je v spolupráci s odberateľom výsledku, Košickým samosprávnym krajom s najväčším množstvom rómskych osídlení, vytvoriť model priestorových vzťahov medzi výskytom závažných parazitárnych ochorení a geografickými indikátormi ich výskytu, na základe ktorého bude možné predpovedať výskyt parazitóz aj v iných lokalitách. Na základe získaných výsledkov sa navrhnú preventívne opatrenia (zdravotnícke, hygienické a chovateľské) na zníženie rizika vzniku parazitárnych ochorení u marginalizovaných skupín obyvateľstva. Predkladaný projekt predstavuje prvú komplexnú štúdiu, ktorá aplikuje metódy a postupy multikriteriálneho hodnotenia priestorových javov do problematiky analýzy výskytu a šírenia sa parazitozoonóz. Cieľovým skupinám obyvateľstva, zodpovedným inštitúciám a územným samosprávam v Košickom samosprávnom kraji sa v rámci prevencie šírenia týchto ochorení prenosných zo zvierat na ľudí vypracujú aj plošné preventívne a liečebné opatrenia a v rámci komunitných centier sa poskytne kvalifikované školenie v oblasti zdravotnej výchovy. Predkladaný projekt zapadá do Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorá je zameraná na oblasť vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania, finančného začlenenia, nediskriminácie smerom k väčšinovej spoločnosti.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

VEGA 1/0638/19- Výskum možností projektovania kontinuálnych systémov vnútropodnikovej dopravy s podporou experimentálnych metód a nástrojov virtuálnej reality


VEGA 1/0317/19 – Výskum a vývoj nových smart riešení na báze princípov Industry 4.0, logistiky, 3D modelovania a simulácie pre zefektívnenie výroby v banskom a stavebnom priemysle


VEGA 1/0429/18 – Experimentálny výskum napäťovo-deformačných stavov u gumových kompozitov používaných pri ťažbe a spracovaní surovín

Prečítať abstrakt projektu

Zámerom projektu je výskum základného prvku banskej dopravy a to dopravného pásu. Gumotextilný dopravný pás je kompozitom pozostávajúcim z rôznych materiálov. Vlastnosti jednotlivých jeho zložiek podstatným spôsobom ovplyvňujú finálne vlastnosti samotného pásu a podmieňujú jeho vhodnosť pre určenú funkciu a použitie v praxi. Projekt je zameraný nielen na konvenčné mechanické a fyzikálne vlastnosti ale aj na vlastnosti špeciálne, ktoré v konečnom dôsledku poskytujú komplexné informácie o správaní prevádzkovaného pásu v
zložitých podmienkach namáhania. Nosnou časťou projektu sú experimentálne metódy skúmania a hodnotenia jeho vlastností. Získané údaje budú ďalej využité pre tvorbu matematických modelov popisujúcich ťahové namáhanie pásu ako aj jeho gumovej zložky.


VEGA 1/0365/19 – Výskum a vývoj moderných metód, algoritmov a prostriedkov pre modelovanie, analýzu, simuláciu a riadenie objektov a procesov

Prečítať abstrakt projektu

Projekt je zameraný na výskum a vývoj moderných metód, algoritmov a prostriedkov pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu, analýzu a riadenie technologických objektov a procesov. Hlavným matematickým aparátom pre tvorbu modelov budú diferenciálne rovnice neceločíselného rádu. Výskum bude preto zameraný aj na vývoj ako numerických, tak aj analytických metód pre ich riešenie, metód pre identifikáciu a analýzu reálnych dynamických sústav neceločíselného rádu, pre tvorbu adekvátnejších modelov reálnych objektov a procesov vrátane procesov s chaotickým správaním, metód na vyšetrovanie stability takýchto systémov ako aj na možnosti prezentácie výsledkov prostriedkami virtuálnej reality a/alebo ďalšími prostriedkami IKT. Významná časť výskumnej činnosti bude ďalej orientovaná na metódy pre analýzu, návrh a analógovú alebo číslicovú realizáciu regulátorov a filtrov neceločíselného rádu so zameraním na prípadné aplikácie v laboratórnych podmienkach. Pre rozvoj aplikácií bude realizovaný aj vývoj toolboxov pre MATLAB.


VEGA 2/0055/19 – Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie

Prečítať abstrakt projektu

Predpokladaným prínosom navrhovaného projektu je rozpracovanie nekonvenčných postupov syntézy nanokryštalických oxidov s ich potenciálnym využitím v energetickom sektore ako elektrolyty pre vysokoteplotné palivové články z tuhých oxidov. Oxidy rôzneho chemického zloženia a morfológie budú syntetizované viacerými postupmi, zahŕňajúc nekonvenčnú mechanochemickú syntézu. Kombináciou analytických metód poskytujúcich informácie o štruktúre na makro- a mikro- úrovni získame presnú informáciu o lokálnej štruktúre pripravených a spekaných nanooxidov. Vplyv chemického zloženia a teploty prípravy jednotlivých materiálov nám odhalí analýza elektrónovou mikroskopiou. Získané informácie budú vyhodnotené s ohľadom na namerané elektrické vlastnosti študovaných materiálov. Špeciálny dôraz bude venovaný určeniu vzťahov medzi lokálnou štruktúrou pripravených oxidov a ich elektrochemickými vlastnosťami s cieľom vyvinúť nové materiály ako potenciálne komponenty do palivových článkov z tuhých oxidov pracujúcich pri stredne vysokých teplotách.


VEGA 1/0600/20 Návrh digitálneho dvojčaťa pre výskum vybraných prevádzkových ukazovateľov hadicových dopravníkov v súlade s cleaner production s využitím experimentálnych meraní a simulačných prístupov

Prečítať abstrakt projektu

Hadicové dopravníky predstavujú z hľadiska svojej prevádzky zložité dopravné zariadenia, ktoré disponujú značným potenciálom, plne využiteľným pre potreby cleaner production v rámci rôznych priemyslových odvetví. Pre ich efektívne prevádzkovanie v rámci koncepcie cleaner production je potrebné detailne poznať jednotlivé procesy, ktoré v gumotextilných dopravných pásoch prebiehajú. Gumotextilný dopravný pás je reprezentovaný sendvičovou štruktúrou, ktorá mu poskytuje požadované mechanické a elastické vlastnosti. Pre ich výskum je možné okrem tradičných prístupov využiť metódu digitálneho dvojčaťa v efektívnej kombinácii s experimentálnymi a simulačnými metódami. Hlavným vedeckým cieľom projektu je návrh originálnej koncepcie digitálneho dvojčaťa, ktoré bude umožňovať výskum napäťovo – deformačných stavov v dopravných pásoch hadicových dopravníkov. Digitálne dvojča bude mať ďalšie využitie v oblasti clenaer production pri prevádzkovaní kontinuálnych systémov prepravy surovín a optimalizácii ich parametrov.


VEGA 1/0585/20 Výskum aplikácie milisekundového časovania na znižovanie negatívnych účinkov seizmických vĺn generovaných výbuchom.


VEGA 1/0075/20 Viacosové namáhanie banských ťažných lán v kladkostrojových systémoch


VEGA 1/0797/20 Kvantifikácia vplyvov environmentálnej záťaže regiónov Slovenska na zdravotno-sociálny a hospodársky systém krajiny


Štrukturálne fondy

Výskum dopadov implementácie alternatívnych zdrojov energie do procesov energetického manažmentu priemyselných odvetví


Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov


Pokročilé technológie pre proces recyklácie hliníka – VORTEX


Zahraničné projekty


Mireu – Mining and Metallurgy Regions of EU

Prečítať abstrakt projektu

Cieľom projektu MIREU je vytvoriť sieť ťažobných a hutníckych regiónov v celej Európe s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné a udržateľné dodávky nerastných surovín do EÚ. Táto sieť pomôže regiónom vymieňať si znalosti a skúsenosti, keď čelia výzve založiť a udržiavať ťažobný priemysel. MIREU uľahčí výmenu medzi všetkými zainteresovanými stranami v regiónoch, a to regulačnými orgánmi, politickými a správnymi orgánmi, rozvojovými agentúrami, ťažobnými spoločnosťami, mimovládnymi organizáciami a širokou verejnosťou.
Tento projekt vytvorí spoločnú vedomostnú základňu, pričom zohľadní geografické a hospodárske črty špecifické pre daný región, kultúrnu, spoločenskú a jazykovú rozmanitosť a ich historický vývoj. Táto sieť sa bude učiť aj zo skúseností v iných regiónoch sveta.


BioLeach: Innovative Bio-treatment of RM

Prečítať abstrakt projektu

Projekt je zameraný na posilnenie ekonomiky a inovatívnosti Slovenska v oblasti nerastných surovín, čo je možné dosiahnuť zameraním sa na miestne zdroje, ktoré predstavujú finančne atraktívnu možnosť pre dovážané nerastné suroviny. Projekt je zameraný na vývoj lacných, efektívnych, ekologických biotechnológií, ktoré umožňujú ťažbu a regeneráciu kovových  nerastných surovín (REE, CRM, kovy) a uvoľňovanie nežiadúcich komponentov z nekovových nerastných surovín pre ich lepšie priemyselné využitie.


Innovative CRM substitution technology for public authorities‘ vehicle catalysts

Prečítať abstrakt projektu

INNOCAT projektu je budovať komunity CRM (kritické nerastné suroviny) v krajinách RIS prostredníctvom šírenia inovácií. Cieľom projektu je stimulovať vznik teritoriálnych ekosystémov na recykláciu a nahradenie PGM v automobilových katalyzátoroch na základe novej technológie, ktorá nahrádza PGMs medenými nanočasticami. Tento prístup sa bude testovať na starej a znečisťujúcej flotile verejných ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré sa majú preniesť na kľúčových príjemcov a cieľových zákazníkov.


Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits

Prečítať abstrakt projektu

V rámci projektu sa má vyvinúť priekopnícky systém ťažby a zakladania, ktorý umožní ekonomicky životaschopnú, environmentálne udržateľnú a spoločensky akceptovanú ťažbu nerastných surovín z nízko/ stredne pevných ložísk. Systém bude integrovať tri inovované technológie pripravené na uvedenie na trh – ťažobnú a viacvrstvovú technológiu doplňovania jadra, uzavretý flotačný obvod a inovatívny predikčný model distribúcie priestorovej mineralizácie.Realizované zahraničné projekty
(aktualizované k 9.9.2021)