Domáce projekty


Grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

KEGA č. 004TUKE – 4/2019 – Vedecké a edukačné centrum pre diaľkový prieskum Zeme so zameraním na využívanie e-learningových prístupov vo vzdelávaní


KEGA 006TUKE-4/2019 – Transfer poznatkov výskumu z oblasti logistiky do prípravy inovatívnych učebných materiálov pre vybrané študijné jednotky novoakreditovaného študijného programu komerčná logistika


KEGA 012TUKE-4/2019 – Podpora výuky pre rozvoj kompetencií v oblastí logistiky v súlade s konceptom Industry 4.0 pomocou virtuálneho laboratória počítačovej simulácie

Prečítať abstrakt projektu

Logistika v súčasnosti musí sofistikovane reagovať na nové výzvy, ktoré sú spojené predovšetkým s rozvojom informačných a komunikačných technológií. Ďalej musí spĺňať požiadavky na rýchlosť a efektívnosť jednotlivých procesov a v neposlednom rade nesmie zabúdať na znižovanie prevádzkových nákladov so súčasným zvyšovaním požiadaviek na produkciu. Všetky tieto skutočnosti tak kladú vysoké nároky na odbornú pripravenosť a kvalifikáciu zamestnancov, ktorí uvedené kritéria v rámci svojich pozícií musia zabezpečovať a napĺňať. Táto skutočnosť tak zákonite kladie zvýšené nároky na ich prípravu a zároveň zodpovednosť na vysoké školy, ktoré ich na pôsobenie v praxi prioritne pripravujú a formujú ich odbornú a profesionálnu profiláciu. Cieľom projektu je rozšírenie a obohatenie výuky o inovatívne prvky so zámerom širšieho rozvoja kompetencií absolventov vysokoškolského štúdia v oblastí logistiky s akcentom koncept strategickej línie Industry 4.0.

 


KEGA 017TUKE-4/2019 – Tvorba modulárneho systému synergického spolupôsobenia trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti podniku.


KEGA 016TUKE-4/2020 – Projekty aplikovaného výskumu ako prostriedok pre vývoj nových modelov vzdelávania v študijnom programe priemyselná logistika


KEGA 049TUKE-4/2020 — Implementácia inovatívnych prvkov do výučbového procesu logistiky s akceptáciou súčasných trendov a požiadaviek praxe


KEGA 040TUKE-4/2021  – Metóda active learning v inžinierskom vzdelávaní

Prečítať abstrakt projektu

Matematika predstavuje fundament vzdelávania na technických univerzitách vo všetkých odboroch a zameraniach. Študenti však nejdú na technické univerzity študovať matematiku. Väčšina študentov nemá ani kladný vzťah k matematike a nemá správne vybudovaný systém matematických vedomostí a zručností. Tento východiskový stav je typický pre všetky technické univerzity na Slovensku. Ide o veľmi závažný problém, nakoľko sa musí riešiť za podmienky nemeniaceho sa počtu vyučovacích hodín. Navyše situácia, v ktorej sa ocitlo vzdelávanie na technických univerzitách kvôli pandémii COVID-19, zdôraznila akútnu potrebu modernizácie výučby a plného využitia informačno-komunikačných technológií. Tento projekt je reakciou na vzniknutú situáciu, v ktorej na jednej strane máme súčasnú generáciu študentov zvyknutých rýchlo a efektívne použivať moderné technické prostriedky (mobil, tablet, laptop), a na druhej strane výrazný nedostatok správne pripravených elektronických učebných materiálov rôzneho druhu na zabezpečenie výučby a hodnotenia študentov. V rámci tohto projektu bude vyvynutá a aplikovaná metóda „active learning“, ktorá bude postavená na skúsenostiach z používania metód blended/flipped learning a metodiky SCRUM na riadenie projektov. Metóda „active learning“ zapája študentov do procesu učenia sa s využitím ich zmyslu pre moderné technológie, tímovú komunikáciu, súťaživosť a orientáciu sa na výsledky využiteľné v reálnom živote. Všetky rozpracované materiály a metodiky budú voľne dostupné a ľahko použiteľné na ktorýchkoľvek univerzitách technického zamerania.


KEGA 001UVLF-4/2020  – Applied Ecology for University Students


KEGA 055TUKE-4/2021 – Vedecké a edukačné centrum pokročilých GIS technológií so zameraním na podporu kombinovaných a dištančných metód vzdelávania

Prečítať abstrakt projektu

Aplikovaná geoinformatika je mladá a relatívne široko orientovaná vedná disciplína, ktorá sa v globále zaoberá priestorových dátami – geodátami. Zahŕňa v sebe viacero oblastí, ktoré sa venujú predovšetkým zberu priestorových údajov, ich ukladaniu, analýze, 3D modelovaniu, simuláciám a publikovaniu výsledkov v podobe kartografických výstupov. Proces spracovania a analýzy priestorových údajov o objektoch a javoch na Zemi sa stal v posledných desaťročiach základným nástrojom na získavanie dôležitých informácií, potrebných pre rozhodovacie procesy na
rôznych úrovniach, vrátane krízového riadenia. Vďaka vývoju geografických informačných systémov (GIS) sa v súčasnosti výsledky GIS analýz čoraz viac využívajú pre vedecké účely, v komerčnej sfére a v súčasnosti sú neoddeliteľnou súčasťou aj pri riadení štátu v krízových situáciách ako je napr. pandémia COVID-19. Cieľom predkladaného projektu je vytvoriť moderné fakultné Vedecké a edukačné centrum pokročilých GIS technológií so zameraním na výskum využitia GIS technológií pre podporu rozhodovania a zároveň vytvoriť edukačné centrum s podporu kombinovaných foriem (prezenčnej a dištančnej) vzdelávania, postavené na platforme TUKE MOODLE a využívajúce inovatívne metódy vzdelávania. Úlohou tohto vedeckého a edukačného centra bude odborná príprava a vedecká výchova predovšetkým študentov v I. II. a III stupni vysokoškolského vzdelávania v oblastiach: zber priestorových údajov, spracovanie a analýza priestorových údajov o objektoch a
javoch na povrchu Zeme, tvorba digitálnych modelov terénu, analýza zmien v krajine a hodnotenie stavu predovšetkým abiotickej zložky životného prostredia, multikriteriálne analýzy, sledovanie a vyhodnocovanie vývoja vybraných geohazardov a ich vplyvu na urbanizáciu a využívanie krajiny a pod.. Okrem študentov vysokej školy bude centrum slúžiť aj pre účely ďalšieho vzdelávania a vzdelávania dospelých. Pôjde o vzdelávanie odborníkov z praxe a to v rámci vzdelávacích kurzov, workshopov a odborných školení. Predkladaný projekt je zameraný predovšetkým na rozvoj inovatívnych metód vzdelávania, prípravu elektronických učebných textov, dovybavenie pracoviska modernou IKT technikou nevyhnutnou na online vzdelávací proces. Dosah projektu a jeho výstupy sú priamo naviazané na potreby fakulty BERG, resp. aj iných fakúlt TUKE, potreby rozširujúceho vzdelávania odborníkov pôsobiacich v štátnej a verejnej správe a cieľom budovať modernú informačno-komunikačnú spoločnosť a podporiť tak trvalo udržateľný rozvoj vzdelanostnej spoločnosti.


KEGA 072TUKE-4/2021 – Interaktívna geologická mapa

Prečítať abstrakt projektu

Projekt sa zameriava na vytvorenie modernej vzdelávacej pomôcky založenej na interaktivite so študentom s cieľom poskytnúť nadstavbu vo vzdelávaní geológie a geografie. Hlavným cieľom projektu je zapojiť študenta / žiaka do edukačného procesu čo najintenzívnejšie skrz viaceré vnemové podnety.

 

Zahraničné projekty


3DBRIEFCASE. Learning the use of minerals through non conventional and digital tools

Prečítať abstrakt projektu

Tento projekt je pokračovaním prebiehajúceho projektu EIT RM v rámci projektu BRIEFCASE, ktorý vyvíja inovatívny nástroj určený žiakom / študentom vo veku 6-14 rokov, aby ukázal význam každodenného využívania RM a ich využitia. Cieľom tejto novej fázy je rozšíriť rozsah a cieľovú skupinu zlepšením inovatívneho populárneho vedeckého nástroja (virtuálna aktovka) pomocou rozšírenej reality a jeho premenou na 3D aplikáciu.


DIM ESEE. Dubrovnik International ESEE Mining school

Prečítať abstrakt projektu

Projekt je vypracovaný v úzkej spolupráci s národnými priemyselnými partnermi všetkých zúčastnených krajín a bude sa zameriavať na získanie podrobných znalostí o pokročilých metódach a technológiách relevantných pre ťažobný priemysel, v ktorých má ďalšia odborná príprava zásadný význam pre ťažobný sektor. Na základe svojich rozmanitých skúseností partneri projektu identifikovali osem aktívnych ťažobných regiónov v krajinách konzorcia a sprevádzajúcich kľúčových národných priemyselných partnerov. V rámci skupiny WP1 zohrávajú priemyselní partneri dôležitú úlohu – prispôsobujú vopred vybranú ročnú tému DIM ESEE prostredníctvom dotazníkov a seminárov pre priemyselnú akadémiu, ktoré sa nachádzajú v identifikovaných aktívnych ťažobných regiónoch.


EIT RawMaterials Hub – RCK. Regional Center Košice

Prečítať abstrakt projektu

Regionálne HUB centrum Košice bolo zriadené v januári 2018 Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT, komunitou pre nerastné suroviny (EIT RawMaterials) v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Aktivity HUB centra sú riadené Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) a jeho cieľom je zmobilizovať všetky zainteresované strany tzv. knowledge trojuholníka, podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne. To všetko v súlade s európskymi stratégiami. Cieľovou skupinou nie je iba banský sektor ale celý hodnotový reťazec nerastných surovín, kde HUB centrum neustále rozvíja svoju už teraz bohatú databázu kontaktov. Slovenská republika patrí podľa členenia EIT do tzv. ESEE regiónu (East and South East Europe) a spadá pod ko-lokačné centrum Východ (CLC East).


EnAct-SDGs. Enhancing the skills of ESEE RM students towards the achievement of SDGs

Prečítať abstrakt projektu

Vzdelávanie v oblasti nerastných surovín v regióne ESEE sa musí modernizovať tak, aby sa posunuli ďalej od súčasných učebných osnov a akademických postupov smerom k inováciám a trvalo udržateľnému rozvoju v tomto odvetví. Za týmto účelom EnAct-SDG vyvinie dynamickú sieť prijímateľských univerzít ESEE, univerzíz, ktoré poskytujú inovácie, RTO a priemyslu a vyvinie plán modernizácie vzdelávania, zvýši kapacitu absolventov univerzít ESEE a RM profesionálov.


ESEE Education initiatives

Prečítať abstrakt projektu

Cieľom tejto vzdelávacej činnosti je prispieť všeobecne ku KTI a posilniť vysokoškolské inštitúcie – najmä obchodnú spoluprácu, podporovať inovácie založené na výzvach a budovať dlhodobé a udržateľné prepojenia medzi vzdelávaním a podnikaním v regióne ESEE, ktoré je zameraním na dosah. EIT RM medzi krajinami oprávnenými na RIS. Program integruje vzdelávanie, podnikanie, širšiu spoločnosť a všetkých ostatných potenciálnych zainteresovaných strán v oblasti inovácií prostredníctvom akcií zameraných na budovanie kapacít a prostredníctvom rozvoja a zavádzania inovačných pilotných programov vedených miestnymi univerzitami v regióne RIS. Program bude zahŕňať miestny priemysel a malé a stredné podniky a prenášať osvedčené postupy do regiónu z iných ZIS alebo regiónov Európy. Celkovým cieľom je vytvoriť systém programov, ktoré udržiavajú a podporujú činnosti EIT RM RIS, akčná línia II, odstraňovaním nedostatkov v oblasti excelentnosti vo vzdelávaní v krajinách a regiónoch, ktoré sú oprávnené na EIT RIS, s iniciatívou navrhovať a koordinovať – ​​a iniciovať prenos poznatkov z Členovia ZIS z krajín, ktoré nie sú oprávnené na EIS RIS, voči týmto krajinám a zvyšovanie viditeľnosti a povedomia o ETI, surovinách EIT a stratégii, cieľoch, činnostiach a výsledkoch v krajinách a regiónoch, ktoré sú oprávnené na EIT RIS.


LIMBRA – Decreasing the negative outcomes of brain drain in the raw material sector

Prečítať abstrakt projektu

LIMBRA („Odmedzme sťahovanie mozgov do zahraničia!“) Tento projekt pristupuje k problému migrácie mladých talentovaných ľudí zo svojej krajiny pomocou zmeny komplexného myslenia a ponúka viacúrovňové riešenia. Pomocou školení o rozvoji MSP a iných podujatí zlepšujeme podnikateľské znalosti študentov nižšieho a postgraduálneho inžinierstva v súvislosti s osobitnými potrebami generácií Y a Z a meniaci sa dopyt po kompetenciách.


MC-CEMP. Masters course in circular economy for materials processing – collaborating, training and supporting RIS countries to transfer knowledge and develop capacity

Prečítať abstrakt projektu

Tento projekt bude budovať vedomosti a kapacity týkajúce sa najmodernejších postupov obehovej ekonomiky a efektívneho využívania zdrojov – s cieľom zabezpečiť, aby budúci inžinieri s postgraduálnymi vzdelaním mali zručnosti na vývoj udržateľnejších procesov v hodnotových reťazcoch surovín. Partneri z oboch krajín s najmodernejšími postupmi v oblasti CE a efektívnosti využívania zdrojov (Fínsko a Švédsko) a krajín RIS (Estónsko, Taliansko a Poľsko) budú spolupracovať na vývoji učebných osnov a obsahu digitálnych kurzov. Schopnosťou partnerov RIS využívať kurz na vzdelávanie študentov strojárstva a podporného priemyslu bude tiež školenie a podpora týchto partnerov.


Historical Mining – tracing and learning from ancient materials and mining technologies

Prečítať abstrakt projektu

MineHeritage má v úmysle osloviť spoločnosť o dôležitosti RM prostredníctvom historického prístupu. Ak použijeme Európu ako spoločné východisko, v ktorom sa RM v priebehu času skúmali a obchodovalo sa s nimi, ukážeme, že technologický vývoj zvýšil dopyt po určitých regiónoch spájajúcich regióny so sociálnymi stratégiami práce a pokroku. Prostredníctvom histórie baníctva ukážeme význam surovín pre rozvoj Európy, európskej kultúry a spoločnosti.


Open ESEE-Region Master for Maintenance Engineering

Prečítať abstrakt projektu

Magisterský študijný program OpESEE bude podporovať podnikateľov a prepúšťať vysokokvalifikovaných mechanických inžinierov, ktorých cieľom je viesť ich vlastné podniky v oblasti údržby, súvisiacej so surovinovými operáciami v regióne ESEE. Lokálny a západoeurópsky dodávatelia strojov, ťažobné a strojárske spoločnosti vyžadujú agentov v ťažobných regiónoch, ktorí sú spojení s obchodným trhom ESEE a sieťou dodávateľských spoločností.


RM@Schools. RawMaterials@Schools-ESEE

Prečítať abstrakt projektu

RM @ Schools-ESEE vychádza z paralelne s RM @ Schools 3.0, vlajkovým programom WSL spoločnosti EIT RawMaterials. Tým, že sa RM @ Schools-ESEE venuje regiónu ESEE, rozširuje úsilie Akadémie RawMaterials smerom k mladým študentom (vo veku 11 – 19 rokov) v celej Európe, aby prostredníctvom strategických európskych partnerstiev podporovala širokú šírenie informácií o témach súvisiacich s RM. medzi výskumom, školou a priemyslom.


RMs Manager. Raw Materials Manager Course

Prečítať abstrakt projektu

Idea je zdieľať osvedčené postupy v súčasných vzdelávacích aktivitách a rozvíjať nový kurz pre magisterských študentov RMs Manager, s cieľom pripraviť odborný personál v oblasti manažmentu v sektore RM. Široká škála aktivít – prednášky, workshopy, tábory budú prevedené z rozvinutých do krajín RIS. Toto poskytne študentom možnosť rozširovania vedomostí, aby si našli vhodné zamestnanie pre svoj osobitný talent v sektore RM.Realizované zahraničné projekty
(aktualizované k 9.9.2021)