1. Priebežne aktualizovaný monitoring očakávaných relevantných výziev z hľadiska priorít v oblasti VaV na úrovni FBERG a jednotlivých ústavov;
  • Monitoring, triedenie a zdieľanie základných relevantných informácií prostredníctvom web domény pracoviska a jej nástrojov;

 1. Priebežný monitoring možností zapojenia sa do slovenských a medzinárodných projektových konzorcií;
  • Prostredníctvom vlastného monitoringu;
  • Prostredníctvom spolupráce s relevantnými inštitúciami;
  • Zdieľanie základných informácií prostredníctvom web domény pracoviska a jej nástrojov;
  • Ponuka VaV profilov pre projektové konzorciá podľa relevancie;

 1. Podpora riadenia pri účasti v konkrétnych výzvach a projektových konzorciách
  • Konzultačná podpora pre vedúcich riešiteľov (riaditeľov) podľa VaV profilov;
  • Konzultácie formálnej a administratívnej stránky projektov;
  • Podpora pri zabezpečovaní potrebnej administratívnej dokumentácie k projektom;
  • Monitoring riešiteľských kapacít zamestnancov ústavov;
 2. Vytváranie organizačného zázemia pre realizáciu projektov;
  • Evidencia pripravovaných, podaných a realizovaných projektov;
  • Odborné vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu;
  • Nadväzovanie novej spolupráce v oblasti publicity a projektovej spolupráce
  • Úzka spolupráca s VRP;
  • Propagácia výsledkov VaV;
   • Prostredníctvom vlastných informačných kanálov;
   • Prostredníctvom sekundárnych partnerských informačných kanálov.