Aké sú povinnosti projektového koordinátora a projektového manažéra?

https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2021/03/EIT-RM_Project-Management-Guidance-KAVA-Call-8.docx


Žiadam o financovanie projektového zámeru (podávam projekt), ako mi pomôže projektové pracovisko?

Prečítať odpoveď

V prípade, že podávate projekt, naše pracovisko Vám zabezpečí na požiadanie zabezpečí všeobecný profil fakulty BERG a TUKE a tiež formálne dokumenty a náležitosti projektu (ako je výpis z registra trestov štatutára, potvrdenia z inšpektorátov, súdov, poisťovní a podobných inštitúcií).

Taktiež po vzájomnej dohode vieme poskytnúť konzultáciu vo veciach postupu pri podávaní projektu alebo vo veci návrhov na vylepšenie vecnej stránky projektového zámeru. Neposkytujeme však službu, ktorá by zahŕňala komplexné spracovanie a napísanie projektu. Cieľom pracoviska je zvýšiť kompetencie zamestnancov v oblasti projektov, nie im ich nahradiť.


Čo je to KCA?

Prečítať odpoveď

KCA sú tzv. KIC complementary activities. Používajú sa najmä v súvislosti s projektami KAVA pod EIT RawMaterials. Ide o istú formu spolufinancovania, pričom sa za takéto spolufinancovanie považuje aj projekt, financovaný z iného zdroja ako je EIT, ktorý má súvisiacu tému s predkladaným projektom. Za KCA sa môže považovať aj bežný výdavok fakulty, ako sú napríklad mzdové náklady zamestancov, realizované exkurzie, konferencie a podobne. Pri KCA je potrebné rešpektovať oprávnené obdobie (od 9.12.2014 do času, kedy bude KCA reportovaná). Viac o pravidlách pre KCA sa dozviete tu.


Čo je Bluebook?

Prečítať odpoveď

Je to webová platforma, ktorú používa EIT RawMaterials na riadenie projektov, ktoré boli schválené na financovanie.


Čo je SeedBook?

Prečítať odpoveď

Je to webová platforma, ktorú používa EIT RawMaterials na predkladanie a hodnotenie návrhov. SeedBook je nástroj na predkladanie a hodnotenie návrhov, zatiaľ čo BlueBook je nástroj na riadenie a vykazovanie projektov. Okrem toho EIT RawMaterials kontroluje Seedbook a môže rozhodovať (prostredníctvom predstavenstva, zastupiteľstva) o tom, aké informácie sú potrebné / žiaduce na predloženie a vyhodnotenie návrhov. Naproti tomu Bluebook musí vyhovovať požiadavkám EIT.


Pojem EIT RIS?

Prečítať odpoveď

Regionálny inovačný program EIT (EIT RIS) je určený pre členské štáty EÚ a pridružené krajiny k programu Horizont 2020 v Európe, ktoré sú skromnými a umiernenými inovátormi (podľa Európskej tabuľky inovácií) a v ktorých majú inovačné spoločenstvá málo alebo žiadnych partnerov. Ciele: Rozšíriť účasť na činnostiach inovačných spoločenstiev EIT zapojením hráčov z krajín, ktoré majú nižšiu účasť.


Musia byť projekty spojené s kritickými surovinami?

Prečítať odpoveď

Projekty sa môžu týkať nielen minerálnych alebo rudných surovín. Ostatné druhy látok a materiálov možno zvážiť, pokiaľ sa projekt zameriava na hodnotový reťazec surovín.