Poznámka: Po zmene statusu podávaného projektu (schválený/ neschválený/ zrušený) je zodpovedný riešiteľ povinný bezodkladne nahlásiť túto zmenu, kvôli správnej evidencii a zaradeniu projektu. Táto povinnosť sa tiež týka významnejších zmien počas riešenia projektu (napríklad zmena v rozpočte alebo trvaní projektu).

Na tento účel stačí iba nahlásiť danú zmenu prostredníctvom e-mailovej adresy projektove.fberg@tuke.sk