• Vytvoriť a udržiavať imidž FBERG ako lídra vedy a výskumu (VaV) a mienkotvornej inštitúcie na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov  na národnej a medzinárodnej úrovni;
  • Stanoviť priority v oblasti VaV na úrovni FBERG a na úrovni jednotlivých ústavov;
  • Aktivizovať a podporovať zvyšovanie samostatnosti projektovej činnosti jednotlivých riešiteľských kolektívov v rámci ústavov fakulty;
  • Maximalizovať projektové aktivity fakulty najmä v oblasti VaV;
  • Posilňovať vedecko-technickú základňu fakulty;
  • Podporovať sebarealizáciu a odborný rast zamestnancov fakulty;
  • Zvyšovať vlastné finančné zdroje fakulty;
  • Posilňovať spoluprácu s ostatnými fakultami TUKE.